top of page

YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI 

 • İKSAD INTERNATIONAL'ın oluşturduğu Burs Komisyonu tarafından (Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hariç) üniversiteler ve araştırma merkezlerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma bursu sağlanmaktadır

 • İKSAD Araştırma Bursları araştırmacının yurt dışında en çok 3 ay süresince yaşam masrafları,  ve gidiş-dönüş yol masrafını kapsamaktadır. Araştırma süresi araştırmacının talebi, burs komisyonunun önerisi ve yönetim kurulu kararı ile en çok ve bir defaya mahsus olmak üzere 1 aya kadar uzatılabilir.

 • İKSAD Araştırma Bursunu almaya hak kazanan araştırmacılar, yurt dışındaki araştırma faaliyetlerine, takip eden yılın en erken Mart ayında başlamaları gerekmektedir.  

 • İKSAD Araştırma Bursu, en az 1 en fazla 3 aya kadar olan bir süre için verilir. Sunulan projenin kapsamı ve Programın finansal durumu göz önüne alınarak bursun ne kadar süre için verileceğine karar verilecektir.

 • Değerlendirmeye esas en belirleyici unsur araştırmanın Türkiye'ye ne tür bir katkı sağlayacağının somut bir şekilde ortaya konulmasıdır.

 • Burs kapsamında yapılan araştırmaların sonucunda araştırma raporu verilmesi zorunludur. Araştırma raporu, Türkçe, İngilizce ve araştırma yapılan ülkenin dilinde, akademik yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Yazılan rapor, İKSAD Yayınevi tarafından ISBN verilerek yayınlanacaktır.

   KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. 

 • Son başvuru tarihinde en çok 6 yıllık (doktora mezuniyet tarihinden itibaren) doktor unvanına sahip olmak gereklidir.

 • Başvuru yapabilmek için üst yaş sınırı yoktur

 • Kabul gördüğü üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde bilimsel araştırma yapmaya yetecek derecede o ülkenin diline ve İngilizceye hakim olmak ve bunu belgelendirmek gereklidir (YDS/KPDS'den ez az 80 puan ya da uluslararası geçerliliği olan diğer sınavlardan ÖSYM'nin 02.10.2017 tarihli yönergesine uygun olarak bu sınavlardan KPDS/YDS'ye eşdeğer puan almış olmak. Eşdeğerlik tablosu için lütfen TIKLAYINIZ

 • Adayların bir proje önerisi tasarlamaları gerekmektedir. Projenin İKSAD Araştırma Bursu ile desteklenebilmesi için; Türkiye’ye somut katkıda bulunacak bir çalışma olması gerekmektedir. 

 • Tüm alanlardan başvuru kabul edilmektedir. Ancak teknolojik araştırmalar, tarımsal ve hayvansal araştırmalar, iktisadi kalkınma araştırmaları, sağlık araştırmaları, siyaset, uluslararası ilişkiler, güvenlik stratejileri araştırmaları ve demografik faktör araştırmaları  önceliğe sahiptir

 • Dil Şartı: Araştırma yapılacak ülkenin dili İngilizce'den farklı ise ve araştırma dili İngilizce olsa bile gidilecek ülkenin dilinin çok iyi derecede bilinmesi gerekmektedir. Bu dili bilmenize rağmen bunu ispatlayacak herhangi bir belgeniz yoksa ev sahibi ülke dil yeterlilik sınavı tarafımızdan yapılacaktır.

BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

Başvuru süreci 3 aşamadan oluşmaktadır. Lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuduktan sonra başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız

1- Ön Başvuru Süreci

Gerekli belgeler

- Araştırma önerisi: Araştırmanızı ana hatları ile anlatan ve araştırmanızın ülkemiz için nasıl bir öneme sahip olduğunu somut bir şekilde ortaya koyan, araştırmanın hangi ülke ve hangi araştırma merkezinde yapılması gerektiği gibi sorulara cevap niteliğinde olan belgedir. A-4 boyutunda  word belgesine yazılmalıdır. Üst ya da alt  sayfa sayı sınırı bulunmamaktadır

- Finansal masraf cetveli: Ortalama ulaşım maliyetleri ile araştırma süresince yurt dışındaki maliyetlerinizin ne kadar olacağını gösteren A-4 boyutunda word belgesidir

- Öz geçmiş: YÖK formatında Türkçe, İngilizce ve araştırma yapılacak ülkenin dilinde yazılmış olmalıdır

- Kabul/davet mektubu: Araştırma yapacağınız ülkedeki kurum/kuruluştan son 3 ay içerisinde adınıza düzenlenmiş kabul/davet mektubu (kabul eden kurumun iletişim bilgileri)

- Doktora diplomanızın JPG ya da PDF formatında sureti

- Doktora tezinizin PDF formatında bir sureti

- Nüfus cüzdanı/pasaport sureti (JPG/PDF formatında)

- JPG formatında vesikalık fotoğraf

- Dil sınavı belgeleri 

Yukarıdaki belgeleri hazırlayarak en geç süresi içerisinde info@iksadinstitute.org adresine başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Mailinizin konu kısmına YURT  DIŞI ARAŞTIRMA BURSU yazınız

1-Değerlendirme süreci: Başvurunuz alındıktan sonra evraklarınızda eksiklik olmaması halinde Araştırma Önerisi belgeniz ilgili alandan 3 adet kör hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesi 2/3 ya da 3/3 olumlu sonuçlanan adayların tüm başvuru belgeleri Burs Komisyonuna gönderilir. Burs Komisyonu başvuru belgeleri ve hakem raporlarını ilgili bakanlığa (araştırma konusuna göre) gönderir. Bakanlığın görüşü Burs Komisyonu'nu bağlayıcı nitelikte değildir.  Değerlendirme sürecinin her aşamasında gerek hakemler gerekse de Burs Komisyonu başvuru sahibinden ek belge ya da ek açıklama talep edebilir. Değerlendirme süreci genellikle başvuru tarihinden itibaren başlar ve 1-3 ay sürer. Her aşamada başvuru sahibine bilgi verilmektedir. Şartları tutmayan ya da eksik evrakla başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- Mülakat Süreci

Hakem raporları ve ilgili bakanlığın görüşü alındıktan sonra Burs Komisyonu (araştırma önerisini olumlu bulduğu) başvuru sahiplerini mülakata davet eder. Mülakat araştırma ile ilgili olarak Türkçe, İngilizce (ya da araştıma yapılacak ülkenin dilinde) yapılacaktır. Mülakat yeri Ankara'dır. Mülakata davet edilen adayların yurt içi ulaşım ve konaklama giderleri İKSAD bütçesinden karşılanacaktır. Mülakatı olumlu sonuçlanan adaylar son başvuru sürecine geçerler

3- Son Başvuru Süreci

Mülakatı olumlu sonuçlanan adaylardan ön başvuruda ibraz ettikleri belgelerin asılları ile İKSAD tarafından kendilerine verilecek olan Araştırma Bursu Hakediş Formu'nu doldurarak imzalayıp teslim etmeleri istenir. Bu aşamada herhangi bir değerlendirme/eleme yapılmaz. Mülakatı olumlu sonuçlanan başvuru sahiplerine gerekli ödeme/bilet temini işlemleri tamamlanır

RAPORLAMA SÜRECİ

Yurt dışında araştırmasını tamamlayan bursiyer yurda dönüş tarihinden itibaren en çok 1 ay içerisinde araştırma raporunu word/doc formatında (yazım kuralları vs. son başvuru sürecinde bildirilecektir). İKSAD'a ibraz etmek zorundadır. Raporun ibrazından sonra Burs Komisyonu raporu hakemlere gönderir. Bursiyer hakemlerin talepleri doğrultusunda rapordaki (varsa) eksiklikleri ikmal eder. Araştırma raporları ISBN numası verilerek İKSAD yayınevi tarafından yayınlanmaktadır. Araştırmanın önemine göre Burs Komisyonu Raporu sınırlı sayıda basılı ya da elektronik erişime kapalı olarak yayınlama hakkına sahiptir. Tüm bursiyerlerin yurda dönüşü ve raporların yayınına müteakip Ankara'da bursiyerler, Burs Komisyonu üyeleri ve ilgili bakanlık yetkilileri ile müştereken değerlendirme ve ödül toplantısı düzenlenecektir

*Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Yurt dışı araştırma bursu önerisinde ve başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar

- Yurt dışı araştırma bursu salt akademik bir çalışma yapılmasını desteklemek için verilmemektedir. Araştırma önerisinin sahadaki uygulanabilirliğinin yüksek olmasına özellikle dikkat edilmektedir

- Çıktısı uluslararası makale olması planlanan araştırmalara destek verilmemektedir.

- Yurt dışı araştırmanızın  tamamlanmasının ardından yurda dönüşte araştırmanızı uygulayabilecek ilgili sektörden bir paydaşınızın olması son derece önemlidir.

- Resmi dili İngilizce olmayan bir ülkede (örneğin Fransa'da) araştırma yapacaksanız araştırma dili İngilizce olsa bile o ülkenin (örn Fransızca) dilini de iyi düzeyde biliyor olmanız gerekmektedir.

- Araştırma projesi bütçesini abartıdan uzak, gerçekçi değerle hazırlamanız gerekmektedir

- Şartları tutmayan ya da eksik belge ile başvuranların evrakları işleme alınmayacaktır

 

2020 Yılında Yurt Dışı burslarımıza kabul edilenlerin listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Pandemi Sürecindeki seyahat kısıtlamaları ve belirsizlikler sebebiyle 2021 yılında Yurt Dışı Araştırma Bursu verilmemiştir

Pandemi Sürecindeki seyahat kısıtlamaları ve belirsizlikler sebebiyle 2022 yılı için Yurt Dışı Araştırma Bursu verilmemektedir​

bottom of page