top of page

KATEGORİ RI (2022)

RI kategorisi, bilimsel projelerin uygulanabilmesi için bir tesis ya da bina yatırımının kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan destek biçimidir.

Bu kategoride destekten faydalanabilmek için projenizin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir

1- Bilimsel bir proje olmalıdır

Projenin bilimsel araştırma, Ar-Ge niteliğinde olması gerekmektedir. Salt gelir getirici yatırım projeleri destek kapsamı dışındadır (örneğin hayvancılık alanında bir proje önerisi sunulmuşsa ve proje kapsamında ahır, yem üretim tesisi gibi bir yatırım talep ediliyorsa, söz konusu projede araştırma ve hayvansal üretimin arttırılmasına yönelik özgün arge tekniklerinin önerilmesi ve bu araştırma yöntemleri kullanılarak hayvansal üretimin yapılması gerekmektedir)

2- Ekonomik getirisi olan bir proje olmalıdır

Projenin yürütülmesi neticesinde ekonomik değeri olan ürünler üretilmeli ve bu ürünlerin satışının gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Salt bilimsel araştırma projeleri destek kapsamı dışındadır (örneğin yazılım alanında bir proje sunulmuşsa ve proje neticesinde elde edilecek bilimsel verilerle bir yazılım/program üretilmeli ve bu ürünler piyasada satılabilir nitelikte olmalıdır). Proje öneriniz salt bir bilimsel araştırma ise bu kategoride başvuru yapmayınız. RB kategorisi çağrısını bekleyiniz

3- Projenin uygulanabilmesi için bina yapımı ya da tesis kurulumunun kaçınılmaz olması gerekmektedir

Projenin yürütülebilmesi için projeye has mimari/tasarım gerektiren bir bina yapımı ya da var olan bir binanın projeye uygun tadilatının yapılması kaçınılmaz olmalıdır. Ayrıca projenin yürütülebilmesi için tesis kurulumunun (örneğin metal eritme cihazı, süt pastörizasyon cihazı) zorunlu olması gerekmektedir.

4- Uygun yer temini

Proje için bina yapılacaksa, söz konusu binanın yapımı için gerekli olan arsa proje ekibi tarafından temin edilmelidir. Arsa satın alınması destek kapsamı dışındadır. Proje bir kamu kurumu ile ortak yürütülüyorsa ya da bir kamu kurumu destekçiler arasındaysa bina yapım ve inşaat desteği verilmemektedir (tadilat dahil). Bu durumda bina yapımı ve tadilat ilgili kamu kurumu tarafından yapılmasının ardından İKSAD tarafından tesis kurulumu (makina veekipman gibi) yapılacaktır

5- Proje Ekibi

Proje ekibi üç ana gruptan oluşmalıdır.

Yönetim ekibi: Proje yürütücüsü ve en az üç akademisyen üyeden oluşmalıdır. Yönetim ekibinin, projenin sözleşme şartlarına uygun olarak yürütülmesinden İKSAD'a karşı hukuki ve mali sorumluluğu bulunmaktadır

Bilimsel Araştırma ekibi: Proje yönetim ekibinin belirleyeceği yeterli sayıda araştırmacı/akademisyenden oluşmaktadır. 

Saha ekibi: Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan saha ekibidir (laboratuvar işçisi, şoför, üretimde çalışacak işçiler, pazarlama ve satış görevlileri gibi)

6- Ekip Yetkinliği

Bir önceki maddede sayılan ekibin ilgili alanda yeterli bilimsel birikime ve idari yetkinliğe sahip olması gerekmektedir

7- Süre

En az 10 yıl uygulanabilir bir proje olmalıdır. Daha kısa süreli projeler destek kapsamı dışındadır

8- Sürdürülebilir Mali Yeterlilik

Projenin başlatılabilmesi için gerekli olan yatırım giderleri (bina, tesis, hammadde alımı) ve ilk bir yıl için gerekli olan proje yürütme giderlerinin (personel maaşları, sarf malzemeleri gibi) tamamı İKSAD bütçesinden karşılanacaktır. Ancak ikinci yıldan itibaren proje tesisinin tüm giderlerinin proje gelirleri ile (proje kapsamında örneğin bir biyokimya laboratuvarı kurulmuşsa, bu laboratuvarın gelir getirebilir şekilde işletilmeli ve ikinci yıldan itibaren işletme karı ile proje giderleri karşılanmalıdır) karşılanması gerekmektedir. Sürdürülebilir Mali yeterliliği olmayan projeler destek kapsamı dışındadır

PROJE İLE İLGİLİ SÜREÇ VE SIKÇA SORULAN SORULAR 

​1- Proje Başvurumu nasıl yapmalıyım: Proje başvurunuzu Proje Öneri Formunu doldurarak 1-15 Eylül 2021 tarihleri arasında info@iksadinstitute.org adresine göndermeniz gerekmektedir. Proje öneri formunuz bize ulaştıktan sonra proje öneriniz değerlendirilmek üzere jüriye gönderilir. 

2- Jüri kimlerden oluşur: Jüri 3 üyeden oluşur. Bir üye sizin alanınızdan akademisyen, bir üye sektör temsilcisi, bir üye de İKSAD proje uzmanıdır. Jüri en kısa süre içerisinde proje önerinizi bilimsel yeterlilik, mali denge ve somut fayda yönleriyle değerlendirmeye alır. Değerlendirme süreci bağımsız denetçi ve raportörler eşliğinde devam eder. Jüri değerlendirmesi sonucu, raporunu hazırlayarak (olumlu ya da olumsuz) gerekçesi ile bilim kuruluna gönderir.  Bilim kurulu da jüri değerlendirme raporu ile beraber kendi görüşünü yönetim kuruluna sunar. Jüri ve bilim kurulu raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu kabul ya da red yönünde nihai kararını verir.

3- Proje önerimin kabul edilmesi halinde süreç nasıl işleyecektir? Proje önerinizin kabul edilmesi halinde tarafınıza resmi bir sözleşme gönderilecektir. Proje yöneticisinin ve yönetim ekibindeki tüm üyelerin sözleşmeyi imzalayarak tarafımıza gönderilmesinin hemen sonrasında projeniz için tarafımızca bir proje uzmanı ve bir proje denetçisi atanacaktır. Proje önerinizde/sözleşmede  belirtilen mali destek miktarı projenin ilerleyişine göre tek seferde ya da parça parça proje uzmanımız tarafından size ödenecektir. 

4- Projem için atadığınız proje uzmanı ve proje denetçisinin görevleri tam olarak nedir? Proje uzmanı ve proje denetçileri proje danışmanlık ve denetim şirketlerinden ya da bağımsız proje uzmanı ve denetçilerinden hizmet satın alınması yöntemi ile temin edilmektedir.  Proje uzmanı, bize vermiş olduğunuz projenizin, proje öneri formunda belirttiğiniz esaslara göre yürütmeniz noktasında İKSAD adına gözlemcilik yapmakta, bizimle olan bağlantınızı sağlamaktadır. Proje denetmeni, projenizle ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek adına sizin ve proje uzmanımızın çalışmalarını denetlemektedir.

6- Proje uzmanı ve proje denetçisinin ücretleri benim proje bütçemden mi karşılanmaktadır? Proje uzmanı ve proje denetçisinin tüm giderleri İKSAD bütçesinden karşılanmaktadır.

7- Projeler için verdiğiniz mali destek en çok ne kadardır? RI kategorisi üst destek miktarı gerekli alt yapı ve tesis kurulumu için 5.000.000 TL'dir. Projenin yürütülmeye başlamasından sonra 1 yıl süreyle verilecek destek miktarı proje kurulum bütçesinin %15'i kadardır.  Proje desteklerimizin kamu kurumları/üniversitelerin verdiği desteklerden farkı kategoride değerlendirilmesi ve bütçe oluştururken zorunlu giderlerin dışında hazırlanan kalemlerin tarafımızca kabul görmeyeceğinin özellikle altını çizmek isteriz. Bu sebeplerle proje bütçesi hazırlanırken 

- Proje için gerekli olan zorunlu giderler mevcut piyasa fiyatları ile gösterilmelidir

- Projede görev alacak ve geliri (maaş gibi) olan proje üyeleri için herhangi bir ücret/burs yazılmaması

- Herhangi bir yerde çalışmayan tam zamanlı araştırmacılar için asgari ücretin üzerinde ücret yazılmaması (SGK pirimleri İKSAD bütçesinden ödenecektir)

- Projeye ilişkin diğer gider kalemlerinin abartıdan uzak olarak belirtilmesi

- Projesi kabul edilen ekibin yeterli ölçüde bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olması sebebiyle proje için herhangi bir danışmanlık hizmeti satın alınmaması  

8- Proje hazırlamak için bir proje ve bütçe rehberine nasıl ulaşabilirim? Tarafımıza sunacağınız projenizi önerinizi  hazırlayabilmeniz için standart bir rehberimiz bulunmamaktadır. Uygulamayı planladığınız projeyi bu sayfanın sonunda bulunan forma en anlaşılabilir şekilde yazmanızı beklemekteyiz. Proje desteği veren bir çok kurumdan farklı olarak proje tanıtım/görünürlük giderleri, teşvik ikramiyesi, promosyon dağıtımı gibi harcama kalemlerine -istisnai durumları dışında- sıcak bakmamaktayız. Bu sebeple maliyetler hazırlanırken yalnızca zorunlu giderlerin dikkate alınması gerekmektedir. Ön onay alan projelerin bütçeleri karşılıklı görüşülmek suretiyle netleştirilecektir

9- Proje önerimi size teslim ettikten sonra Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde ne zaman uygulamaya başlayabilirim? Proje önerinizin tesliminden itibaren genellikle en çok 45-60 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak tarafınıza dönüş yapılmaktadır. Kararımızın olumlu olması halinde derhal projeye başlamanızı beklemekteyiz

10- Projemde en çok ya da en az kaç kişi görevlendirebilirim? Bu tamamen projenizin konusu, büyüklüğü, çalışanların hızı ve niteliklerine bağlıdır. Bizlerin belirlediği herhangi bir alt ya da üst proje çalışanı sayısı bulunmamaktadır. Projenizin en sağlıklı biçimde takvime uygun olarak yürütülebilmesi için  makul sayıda görevliyle çalışabilirsiniz. Asistanlarınızın projeye ilişkin tecrübeleri olmasa bile alanlarında yetkin ve gerekli eğitime sahip olmalarını önemsemekteyiz.

13- Projem tarafınızca kabul edilip karşılıklı sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple proje bütçem iptal edilebilir mi, azaltılabilir mi? Projenin yürütücüsü ve uygulayıcısı olarak sizler ve projenizin destekleyicisi olarak bizler karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine göre hareket ettiğimiz sürece bu hususta her hangi bir problem yaşanmayacaktır. Taraflar olarak mazur görülebilir mücbir sebepler dışında proje uygulama takvimine ve karşılıklı taahhütlerimize riayet etmemiz son derece önemlidir. Bugüne kadar desteklediğimiz projelerde bütçe iptali ya da azaltılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Aksine projenin hazırlanma ve jüri tarafından değerlendirilmesi aşamasında zaman zaman ön görülemeyen giderlerin ortaya çıkması sebebiyle bütçe arttırımına dahi gidilmiştir.

14- Projenin yatırım giderleri ve ilk yıl için yürütme giderleri size (İKSAD)' ait olacaktır. Sonraki dönemde ise projemizin çıktıları ile elde edeceğimiz gelirle projeyi finanse edeceğiz. Gelirin proje giderlerinden fazla olması halinde elde edilecek kar İKSAD bütçesine mi aktarılacaktır?

İKSAD olarak projeden herhangi bir kar beklentimiz bulunmamaktadır. Projenizin mali karlılığın yüksek olması durumunda elde edilen karın %40'lık kısmı kapasite arttırımı için proje bütçesine ilave edilmelidir. %60'lık kar ise projede görev alan tüm araştırmacı ve saha ekibine kar payı olarak ödenmektedir

15- Proje sonunda beklediğimiz (proje önerisinde belirttiğimiz) çıktıları/sonuçları alamamamız durumunda bize verdiğiniz mali desteği size iade etmek durumunda kalacak mıyız? İKSAD olarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz tüm projeleri bütçe imkanlarımız doğrultusunda desteklemekteyiz. İKSAD' herhangi bir kamu kurumu ya da özel kurumdan destek almadan, kendi öz kaynakları ile projeleri desteklemektedir. Bu sebeple RI kategorisinde sunulan bir projenin bilimsel özgünlüğünün yanı sıra istihdama katkısı ve mali getirisinin de olmasını beklemekteyiz.  Proje yönetim ekibinin geçerli ve kabul edilebilir bir gerekçe göstermeksizin projeden çekilmesi halinde o güne kadar İKSAD tarafından yapılan tüm harcamaların proje yönetim ekibi tarafından İKSAD'a ödenmesi gerekmektedir.  

16- Projemizin kabul edilmesi ve çalışmaya başlamamızın ardından süreç nasıl işleyecektir? Proje uzmanı ya da proje denetçisi çalışmalarımıza sürekli müdahil olacak mıdır? Projenizin kabul edilip sözleşmenin imzalanmasının ardından süreç şu şekilde işleyecektir

- Sözleşmenin imzalanmasının ardından proje önerinizin kabul edildiğine dair tarafınıza resmi bir üst yazı verilecektir.

- Bu üst yazı size teslim edildikten sonra proje önerinizde belirttiğiniz tarihte ekibinizle beraber projenize başladığınızı bildirmenizi rica etmekteyiz. Sonrasında belirli aralıklarla proje uzmanımız sizden proje ilerleme raporunuzu göndermenizi  talep edecektir. Projenizde inşaat, robot/makina yapımı, arkeolojik kazı gibi faaliyetlerin de olması halinde proje uzmanları zaman zaman sizleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde göreceklerdir. Bunun dışında genellikle proje uzmanı ve proje denetçileri sizin göndereceğiniz proje ilerleme raporları ile projenizin gözetim ve denetimini sağlayacaklardır. 

- Proje uzmanı ve denetçileri belirli aralıklarla sizden talep edecekleri ilerleme raporlarını, kendi görüşleri ile bilim kurulumuza ileteceklerdir. Ancak gerek proje uzmanları gerekse de proje denetçilerimizin gerekli gördükleri durumlarda ek bilgi ve belge talep edeceklerdir.

- Belirli aralıklarla göndereceğiniz proje ilerleme raporları ve bu raporlara ilişkin proje uzmanı ve bilim kurulumuzca yazılan raporlara resmi evrak numarası verilerek arşivlenecektir. 

- Proje bitiminde sizden proje raporu yazmanız talep edilecektir. Proje raporunu yazarak bize teslim etmenizin ardından raporunuza ISBN numarası tahsis edilerek yayınlanacaktır. 

- Tarafımızdan mühür ve ıslak imza ile tasdik edilmiş ve ISBN olarak yayınlanmış  Proje raporunuz, proje tamamlama sertifika ve üst yazılarınız sizlere teslim edilmesi ile süreç tamamlanacaktır.

16- Proje önerisi başvurumu ne zamana kadar gönderebilirim? Başvurunuzu 15 Eylül 2021 saat: 18.00'a kadar göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan gönderimler dikkate alınmayacaktır

bottom of page